Resultaträkning
Visingsö Golfklubb
826001-8265
Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31

Avser perioden: 2020-01-01 - 2020-12-31

Perioden Ackumulerat
 
Rörelsens intäkter

Nettoomsättning

3004 
Kiosk

5 365,00

5 365,00

3010 
Medlemsavifter

352 950,00

352 950,00

3011 
Intäkter utbildning

8 750,00

8 750,00

3020 
Greenfee

121 150,00

121 150,00

3030 
Tävlingsverksamhet

23 150,00

23 150,00

3044 
Försäljn tjänst sv momsfri

2 200,00

2 200,00

3050 
Sponsorintäkter

44 850,00

44 850,00

558 415,00

558 415,00

Övriga rörelseintäkter

3990 
Övriga ersättningar och intäkter

3 462,00

3 462,00

 

561 877,00

561 877,00

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter

4004 
Inköp varor kiosk

-2 067,00

-2 067,00

4010 
Inköp Golfbanan

-101 304,00

-101 304,00

-103 371,00

-103 371,00

Övriga externa kostnader

5010 
Lokalhyra

-5 750,00

-5 750,00

5090 
Arrende för Banan

-17 350,00

-17 350,00

5101 
Driftkostnader

-20 068,00

-20 068,00

5500 
Reparation och underhåll

-59 828,00

-59 828,00

5601 
Försäkringar

-8 031,00

-8 031,00

5610 
Bränsle

-28 256,00

-28 256,00

5900 
Marknadskommittén

-8 944,00

-8 944,00

5950 
Tävlingskostnader

-4 964,00

-4 964,00

6040 
Bankavgifter

-2 546,00

-2 546,00

6050 
Styrelsemöten

-428,00

-428,00

6090 
Medlemsaktiviteter

-8 588,00

-8 588,00

6091 
Kommittéaktiviteter

-9 850,00

-9 850,00

6100 
Administration

-7 315,00

-7 315,00

6215 
Hemsida

-1 073,00

-1 073,00

6540 
Visma bokföring

-869,00

-869,00

6570 
Regelböcker

-102,00

-102,00

6981 
Föreningsavgifter

-67 917,00

-67 917,00

6990 
Övriga externa kostn.

-1 869,00

-1 869,00

-253 748,00

-253 748,00

Personalkostnader

7000 
Ersättningar

-100 000,00

-100 000,00

7330 
Milersättning

-17 430,00

-17 430,00

7570 
Premier för arbetsmarknadsförsäkringar

-200,00

-200,00

-117 630,00

-117 630,00

Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

7824 
Avskrivningar på markanläggningar

-13 452,00

-13 452,00

7831 
Avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar

-57 938,00

-57 938,00

-71 390,00

-71 390,00

Rörelseresultat

15 738,00

15 738,00

Resultat från finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

15 738,00

15 738,00

Resultat före skatt

15 738,00

15 738,00

BERÄKNAT RESULTAT

15 738,00

15 738,00

Årets bokförda resultat

8999 
Årets resultat

15 738,00

15 738,00

 

Utskrivet av Hans Hedman 2021-01-11 13:49:22 Visma eEkonomi