Balansräkning
Visingsö Golfklubb
826001-8265
Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31

Avser perioden: 2020-01-01 - 2020-12-31

Vid
periodens
början
Förändring Vid
periodens
slut
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

 

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

1110 
Byggnader

93 382,00

0,00

93 382,00

1119 
Ack avskrivningar byggnader

-93 382,00

0,00

-93 382,00

1150 
Markanläggningar

482 302,00

0,00

482 302,00

1159 
Ack avskrivning på markanlä

-418 366,00

-13 452,00

-431 818,00

63 936,00

-13 452,00

50 484,00

 

Maskiner och andra tekniska anläggningar

1210 
maskiner

472 500,00

0,00

472 500,00

1219 
Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar

-20 881,00

-57 938,00

-78 819,00

451 619,00

-57 938,00

393 681,00

 

Inventarier, verktyg och installationer

1220 
Inventarier o verktyg

983 726,00

0,00

983 726,00

1229 
Ack avskivningar inventarier

-1 221 376,00

0,00

-1 221 376,00

-237 650,00

0,00

-237 650,00

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

Summa anläggningstillgångar

277 905,00

-71 390,00

206 515,00

Omsättningstillgångar

Varulager mm

 

Kortfristiga fordringar

 

Övriga omsättningstillgångar

Kassa och bank

1910 
Kassa

0,00

85,00

85,00

1930 
Checkräkningskonto

118 387,50

88 293,00

206 680,50

1945 
Fondkonto

600 000,00

0,00

600 000,00

1946 
Placeringskonto

100 000,00

0,00

100 000,00

818 387,50

88 378,00

906 765,50

 

Summa omsättningstillgångar

818 387,50

88 378,00

906 765,50

SUMMA TILLGÅNGAR

1 096 292,50

16 988,00

1 113 280,50

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Insättningar el uttag under året

2018 
Övriga egna insättningar

0,00

-1 250,00

-1 250,00

 

Bundet eget kapital

Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser

2069 
Årets resultat

0,00

-15 738,00

-15 738,00

 

Aktiekapital

2080 
Eget Kapital

-958 093,97

0,00

-958 093,97

 

Fritt eget kapital

Vinst eller förlust föregående år

2098 
Vinst eller förlust från föregående år

-166 739,11

28 540,58

-138 198,53

 

Årets resultat

2099 
Årets resultat

28 540,58

-28 540,58

0,00

 

Summa eget kapital

-1 096 292,50

-16 988,00

-1 113 280,50

Obeskattade reserver

Summa obeskattade reserver

0,00

0,00

0,00

Avsättningar

Summa avsättningar

0,00

0,00

0,00

Långfristiga skulder

Summa långfristiga skulder

0,00

0,00

0,00

Kortfristiga skulder

Summa kortfristiga skulder

0,00

0,00

0,00

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

-1 096 292,50

-16 988,00

-1 113 280,50

BERÄKNAT RESULTAT

0,00

0,00

0,00

Utskrivet av Hans Hedman 2021-01-11 13:47:31 Visma eEkonomi