Välkomna till Vårmötet 2019

Nu drar golfsäsongen så sakta igång och det är dags för det årliga Vårmötet på Visingsö GK.
Vi välkomnar alla medlemmar och bjuder p fika.

Tid: lördag 16 mars, kl. 10.30
Plats: Wisingsö Hotell & Konferens

Dagordning vid Vårmöte Visingsö Golfklubb

 1. Mötet öppnas
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fråga om mötet utlyst på rätt sätt
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av två protokolljusterare som jämte ordföranden ska justera protokollet
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning)
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 13. Övriga frågor
 14. Information från styrelsen
 15. Mötet avslutas