Information och dokumentation till Vårmötet 2020

På grund av rådande situation av Corona i Sverige har styrelsen beslutat att inte ha något fysiskt vårmöte. Vi följer Folkhälsomyndighetens föreskrift och allmänna råd.

Vi ger er möjlighet att ta del av informationen och återkoppla synpunkter till oss senast den 18 april, kl 12.00. Återkopplingen sker till kansli@visingsogk.se

Dokumenten är:

 1. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019
  Öppna via dator för att se diagrammen.
 2. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för 2019
  1. Resultaträkning
  2. Balansräkning
 3. Revisorernas berättelse
  Revisorn har granskat Visingsö GK:s redovisning och förvaltning gällande verksamhetsåret 2019 och tillstyrker att:

  1. Resultat och balansräkning fastställs.
  2. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
 4. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkning.
  Om ingen återkopplar negativt anser styrelsen att Resultat- och balansräkningen fastställs.
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  Om ingen återkopplar negativt anser vi att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
 6. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
  Inga förslag och motioner har inkommit.
 7. Information från styrelsen
  1. Tävlingsprogram 2020
   Styrelsen har beslutat att tävlingar kan genomföras genom att följa riktlinjer från både Folkhälsomyndigheten och Svenska Golfförbundet
  2. Hur vi förhåller oss till Coronasituationen.
   Information kommer att publiceras på webbsidan och Facebook.

Styrelsen