Höstmöte i alternativ form

På grund av pågående Coronapandemi och tillfälliga lokala regler i Jönköpings län har styrelsen beslutat att ställa in vårt fysiska möte och istället genomföra det på digital väg.

Alla medlemmar kommer att ges möjlighet att inkomma med synpunkter på styrelsens förslag. Alla medlemmar har enligt stadgarna en röst var.

 

Nedan presenterar styrelsen förslag för kommande säsong efter dagordningens numrering. Styrelsens förslag är markerade med röd text samt med länkar till dokumenten; förslag på verksamhetsplan, budget 2021 och val av ordförande samt kommittémedlemmar.

 

När ni återkommer med synpunkter vill vi att ni hänvisar till dagordningens numrering så att vi lättare kan sammanställa era kommentarer. Vi ber er att var och en som vill lämna synpunkter gör det i separata mail till kansli@visingsogk.se. På så sätt säkerställer vi röstlängden.

 

Ni behöver bara lämna synpunkter där ni har en avvikande åsikt. Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon i styrelsen.
Länk till styrelsens kontaktuppgifter.

Vi vill ha era åsikter senast den 20 november 2020, kl.18.00.

 

 1. Mötet öppnas samt fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet utlyst på rätt sätt
 1. Fastställande av föredragningslista
 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 1. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare som jämte ordföranden ska justera protokollet
  Göran Sandén och Lena Sandén med uppgift att ta hand om och sammanställa inkomna synpunkter.
 1. Behandling av i rätt tid inkomna motioner och styrelsens förslag
  Styrelsen har inte tagit emot några inkomna motioner.
 1. Förslag till och fastställande av 2021 års
  1. Verksamhetsplan 
  2. Budget 
  3. Spel- och medlemsavgifter och övriga avgifter för det kommande verksamhetsåret
   Styrelsen föreslår förändrad avgift för seniorer med en ökning på 100 kr.
   Avgift för seniorer år 2021 blir då 1450 kr varav medlemsavgift 250 kr.
   Styrelsen föreslår inga förändringar för övriga spel- och medlemsavgifter. Ej heller för greenfeeavgifter.
   Tidigare förfrågan till styrelsen om ändrade spel och medlemsavgifter för medlemmar som har tillhörighet i två klubbar har beaktats av styrelsen.
 1. Val av ordförande samt styrelse- och kommittéledamöter
  Presentation av förslag på ny ordförande.
  Ankis presentation till Visingsö GK
 2. Övriga frågor
  Inga övriga frågor finns
 1. Mötet avslutas
  Styrelsen återkommer med en sammanfattning på samtliga punkter så snart vi har tagit hand om era synpunkter. Först då avslutas mötet.

Styrelsen